Thông báo V/v sử dụng Hệ thống nộp và theo dõi phản biện trực tuyến 05-10-2020

Nhằm nâng cao chất lượng, uy tín và từng bước hội nhập quốc tế, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thông báo thay đổi quy trình xét duyệt bài báo như sau:

1. Tạp chí nhận bài, phản biện và trả lời kết quả xét duyệt thông qua hệ thống trực tuyến kể từ ngày 05/10/2020.

- Địa chỉ Website: http://jst.iuh.edu.vn.
- Tài khoản: Tác giả tự đăng ký.
- Kích hoạt tài khoản: Thông qua email.

2. Tạp chí công bố toàn văn bài báo sau khi được chấp nhận đăng và cấp chỉ số DOI sau khi xuất bản. Tiền tố (prefix) DOI: 10.46242.

3. Quy trình xét duyệt:

- Kiểm tra hình thức: Thư ký toà soạn kiểm tra về cách trình bày, bố cục, số trang theo quy định.
- Sơ duyệt bài báo: Hội đồng chuyên môn sơ duyệt để loại những bài vi phạm đạo đức nghiên cứu, nội dung không đáp ứng yêu cầu tạp chí.
- Phản biện: Tiểu ban chuyên môn của từng lĩnh vực phân phản biện và trả lời kết quả phản biện. Tác giả chỉnh sửa bài báo theo đề nghị.
- Kết luận: Tổng biên tập trả lời kết quả xét duyệt.
- Biên tập: Tác giả hoàn chỉnh bài báo để xuất bản.

4. Thời gian xét duyệt bài báo: từ 1.5 đến 2.5 tháng (không tính thời gian nghỉ Tết Nguyên đán theo lịch của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh). Những trường hợp đặc biệt cần thẩm định có thể kéo dài hơn.

5. Tác giả là giảng viên của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh cần xác định thời gian nộp bài phù hợp để có kết quả chấp nhận đăng trước thời hạn Nhà trường quy định về bài báo trách nhiệm của năm 2020.

Trân trọng.