Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hệ thống nhận diện

Hệ thống nhận diện

1. Hướng dẫn sử dụng bộ hệ thống nhận diện thương hiệu Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: Tải file tại đây

2. Bộ hệ thống nhận diện thương hiệu của Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh: