Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng 01-09-2015

Website: TQA.iuh.edu.vn

1. Tên đơn vị:

Tiếng Việt: PHÒNG KHẢO THÍ VÀ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Tiếng Anh: Office of  Testing and Quality Assurance

2. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL

Tiếng Anh: TQA

3. Tên viết tắt của đơn vị:

Tiếng Việt: Phòng KT&ĐBCL
Tiếng Anh: TQA

4. Chức năng

Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc tổ chức, quản lý và thực hiện các công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng đào tạo và nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học trong toàn trường theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh.

5. Nhiệm vụ

5.1. Khảo thí

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động khảo thí;

b. Đóng vai trò đầu mối trực tiếp thực hiện công tác khảo thí theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động khảo thí;

c. Quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm, phối hợp với các đơn vị đào tạo làm đề trắc nghiệm, chấm bài thi trắc nghiệm, in sao đề thi và đánh phách bài thi theo quy định, phối hợp giải quyết phúc khảo bài thi và các vấn đề phát sinh trong công tác khảo thí;

d. Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ khảo thí theo quy định và kế hoạch của Nhà trường; thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và bảo mật đề thi, bài thi, điểm thi theo quy định;

e. Quản lý phôi các loại văn bằng, chứng chỉ theo quy định;

g. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác khảo thí và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng.

5.2. Đảm bảo chất lượng

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng, phân tầng và xếp hạng;

b. Đóng vai trò đầu mối trực tiếp thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động đảm bảo chất lượng, tự đánh giá, kiểm định chất lượng, hệ thống thông tin đảm bảo chất lượng;

c.Tham mưu, xây dựng các đề án, kế hoạch và triển khai các hoạt động liên quan đến công tác đảm bảo chất lượng giáo dục; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và xếp hạng đại học;

d. Tư vấn, giám sát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng của các đơn vị đào tạo;

e. Tham mưu về hoạt động bồi dưỡng cán bộ viên chức trong lĩnh vực đảm bảo chất lượng, kiểm định chất lượng và khảo thí. Xây dựng nội dung, tài liệu và tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đảm bảo chất lượng giáo dục đại học cho đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên và chuyên viên các đơn vị liên quan;

g. Đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác đảm bảo chất lượng và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng.

5.3. Nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học đại học

a. Tham mưu cho Hiệu trưởng chiến lược, mục tiêu và chính sách về hoạt động nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học;

b. Đóng vai trò đầu mối trực tiếp thực hiện công tác nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; chủ trì và phối hợp với các đơn vị triển khai xây dựng các đề án, kế hoạch, quy định, văn bản quản lý liên quan đến hoạt động nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học;

c. Triển khai các hoạt động liên quan đến công tác nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án hợp tác trong nước và quốc tế trong lĩnh vực nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy và học.

d. Tổ chức các lớp tập huấn về: thiết kế đề cương môn học; phương pháp giảng dạy tích cực, hiện đại; kiểm tra đánh giá trong dạy học đại học…

e.  Đánh giá hiệu quả hoạt động của công tác nghiên cứu cải tiến phương pháp dạy học và đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng.

6. Các nhiệm vụ khác

a. [do] Quản lý việc sử dụng các loại tài sản, máy móc, thiết bị, vật tư, văn phòng phẩm v.v… được Nhà trường giao cho Phòng đúng mục đích, an toàn và hiệu quả;

b. [do] Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

7. Năm thành lập đơn vị: 2006

8. Khái quát về lịch sử phát triển của đơn vị:

Trong xu thế hội nhập quốc tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trương kiểm định chất lượng dạy và học tại tất cả các trường đại học, không phân biệt loại hình công lập, ngoài công lập. Hiện nay, nhiều trường đại học trong cả nước đã thành lập trung tâm hoặc đơn vị chuyên trách công tác khảo thí, công tác đảm bảo và đánh giá chất lượng. Vì vậy, việc thành lập Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng (tên viết tắt là Phòng KT&ĐBCL); tên tiếng anh là Office of Testing and Quality Assurance (tên viết tắt là TQA) tại Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là một nhu cầu tất yếu.

Nhằm đảm bảo tính kế thừa và hiệu quả của công tác đảm bảo chất lường, Trường đã yêu cầu Trung tâm Trắc nghiệm và Xử lý Dữ liệu phát triển đề án xây dựng và phát triển Trung tâm thành Trung tâm Khảo thí, và đây cũng là đơn vị tiền thân của Phòng hiện nay. Ngày 01/09/2006, Trung tâm Khảo thí được thành lập theo Quyết định số: 1630/QĐ-ĐHCN-TCHC, do Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh ký ban hành. Ngày 01/11/2006, Nhà trường ban hành quyết định giải thể Trung tâm Khảo thí, thành lập nên Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo Quyết định số: 1900/QĐ-TCHC. Sau đó, do chức năng của Trung tâm có một số thay đồi, ngày 01/06/2011, Phòng Khảo thí được thành lập trên cơ sở Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng đào tạo theo Quyết định số: 267/ĐHCN-TCHC.

Ngày 08/08/2012, Phòng được đổi tên thành Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng theo Quyết định số: 606/QĐ-ĐHCN.

9. Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng

-    Địa chỉ: Nhà C, Trường ĐHCN TP.HCM (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)

-    Điện thoại: 0283.8940390