Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Đào tạo Quốc tế

Đào tạo Quốc tế

1. Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế

1.1. Trao đổi sinh viên quốc tế đến học tại IUH

Các loại Chương trình trao đổi:

 • Chương trình trao đổi 1 - 2 học kỳ
 • Chương trình học ngắn hạn (1 - 3 tháng)
 • Chương trình ngôn ngữ (1 – 12 tháng)
 • Chương trình thực tập (3 – 12 tháng)
 • Chương trình giao lưu, trao đổi văn hóa (1 – 3 tháng)
 • Chương trình tình nguyện viên quốc tế (1 – 3 tháng)

Các trường trao đổi sinh viên đến học tại IUH:

 • Sep 2014 - Dec 2014: Yunnan University of Finance and Economics (China): 9 sinh viên.
 • Aug 2014 - Jan 2015: University of South Florida (US): 2 students.
 • Jul 2014 - Jan 2015: Iowa State University, College of Agriculture and Life Sciences (US): 1 sinh viên.
 • Aug 2016 - Dec 2016: Technical University Munich (Germany): 1 sinh viên.
 • Aug 2016 - Dec 2016: Ben-Gurion University of the Negev    (Israel): 6 sinh viên.
 • Aug 2016 - Dec 2016: Kyungwon university (Korea): 10 sinh viên.
 • Aug 2016 - Jan 2017: Technische Universität Berlin (Germany): 7 sinh viên.
 • Feb 2017 - Jun 2017: Ernst-Abbe University of Applied Sciences Jena (Germany): 1 sinh viên.
 • Mar 2018 - Jun 2018: University of Liège (Belgium): 1 sinh viên.
 • Sep 2017 - Jan 2018: Kyungwon university (Korea): 5 sinh viên.
 • Sep 2017 - Jan 2018: University of Tokyo (Japan): 2 sinh viên.
 • Sep 2018 - Feb 2019: Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences (Germany): 4 sinh viên.
 • Jul 2018 - Nov 2018: Vientiane - Hanoi Friendship Technical Vocational College (Laos): 8 sinh viên.
 • Jul 2018 - Sep 2018: National Dong Hwa University (Taiwan): 2 sinh viên.
 • Jun 2019 - Sep 2019: Universiti Teknologi Malaysia (Malaysia): 5 sinh viên.
 • Jun 2019 - Sep 2019: National Pingtung University of Science and Technology (Taiwan): 4 sinh viên.
 • Sep 2019 - Nov 2019: Daffodil International University (DIU): 11 sinh viên
 • Oct 2019 - Dec 2019: National Ilan University (NIU): 15 sinh viên
 • Oct 2019 - Feb 2020: Magdeburg - Stendal (UAM): 1 sinh viên

1.2. Trao đổi sinh viên IUH đi học ở nước ngoài

 • Dec 2011 - Jan 2012: Liège University (Belgium): 30 sinh viên.
 • Jun 2013 - Aug 2013: University of Tokyo (Japan): 3 sinh viên.
 • Nov 2014 - Jan 2015: Liège University (Belgium): 7 sinh viên.
 • Sep 2016 - Nov 2016: Kyungwon University (Korea): 10 sinh viên. 
 • Sep 2016 - Jan 2017: Technische Universität Berlin (Germany): 3 sinh viên.    
 • Aug 2017 - Sep 2017: Technische Universität Dresden (Germany): 3 sinh viên.
 • Sep 2017 - Nov 2017: Ernst-Abbe University of Applied Sciences Jena (Germany): 3 sinh viên.
 • Sep 2017 - Dec 2017: Konkuk University (Korea): 2 sinh viên.
 • Sep 2017 - Nov 2017: Soongsil University (Korea): 18 sinh viên.
 • Nov 2018 - Jan 2019: National Ilan University (Taiwan): 18 sinh viên.
 • Dec 2018 - Jul 2019: Magdeburg-Stendal University of Applied Sciences (Germany): 3 sinh viên.
 • Jun 2019 - Sep 2019: Thammasat University (Thailand): 3 sinh viên.
 • Jun 2019 - Sep 2019: Nation Ilan University (Taiwan): 2 sinh viên.
 • Jun 2019 - Sep 2019: Kyungwoon University (Korea): 3 sinh viên.

2. Chương trình liên kết đào tạo với nước ngoài

 • Executive Master in Sciences and Management of Environment: UNIVERSITY OF LIÈGE (Belgium)
 • Master in Business Administration Management: Soongsil University (Korea)

3. Chương trình đào tạo các trình độ dành cho sinh viên quốc tế (chương trình tiếng Việt)

Chuyên ngành đào tạo: Tất cả các chuyên ngành đang tuyển sinh.
Học bổng: Xem chi tiết.

Thông tin liên hệ:

Phòng Quản lý Sau đại học - Bộ phận đào tạo Quốc tế

– Email: ie@iuh.edu.vn
– Điện thoại: 0283 8940 390 – 106
– Fax: 0283 9940 954