Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Kế hoạch - Đầu tư 01-09-2015

Website:

Tên đơn vị: PHÒNG KẾ HOẠCH - ĐẦU TƯ
Tên tiếng Anh: Office of Planning and Investment

Tổ chức nhân sự

- Trưởng phòng: Nguyễn Trường Thi

- Phó Trưởng phòng: Trần Thanh Hải

Thông tin liên hệ

Phòng Kế hoạch - Đầu tư - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh
Văn phòng: Lầu 1 Nhà C - 12 Nguyễn Văn Bảo, Phường 4, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: (028) 38 940 390 – 117, 128

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch – Đầu tư (Office of Planning and Investment) được thành lập theo Quyết định số 204/ĐHCN-TCHC ngày 01 tháng 4 năm 2011 do Hiệu trưởng ký ban hành, trên cơ sở tách ra từ Phòng Kế hoạch – Tài chính.

Chức năng - Nhiệm vụ

A. Chức năng

 • Tham mưu Hiệu trưởng việc xây dựng Kế hoạch ngân sách toàn trường.
 • Tham mưu trình tự thủ tục đầu tư – xây dựng, đấu thầu – giao thầu. Xây dựng kế hoạch đầu tư sửa chữa và xây dựng mới cơ sở hạ tầng, mua sắm phương tiện thiết bị, vật tư phục vụ công tác giảng dạy và chuyên môn của Nhà trường.
 • Tham mưu về hợp đồng kinh tế đối với công trình Trường làm chủ đầu tư và Hợp đồng xây dựng, mua sắm phương tiện, thiết bị, vật tư nhiên liệu, hợp đồng sửa chữa phương tiện thiết bị và những hợp đồng trên các lĩnh vực khác theo quy định hiện hành.
 • Tham mưu công tác Quản lý các dự án đầu tư đang triển khai do Trường làm chủ đầu tư.
 • Tham mưu giúp Ban Giám hiệu (BGH) về công tác quản lý thiết bị và vật tư tiêu hao.

B. Nhiệm vụ

1. Công tác kế hoạch

 • Hướng dẫn cho các Đơn vị trực thuộc Trường xây dựng kế hoạch năm của mỗi Đơn vị. Tổng hợp các số liệu và lấy ý kiến của các Phòng chức năng, các đơn vị để tham mưu cho Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch hoạt động năm. Trên cơ sở kế hoạch năm đã được thông qua, Phòng tổng kế hoạch và tiến độ thực hiện, cân đối phân bổ kế hoạch theo từng quý, tháng trình BGH phê duyệt.
 • Thực hiện các thủ tục pháp lý về công tác hợp đồng kinh tế và các dự án đầu tư. Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc thực hiện hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời những vấn đề phát sinh, những bất hợp lý để tham mưu cho BGH xử lý.
 • Đôn đốc kiểm tra giám sát trong suốt quá trình triển khai kế hoạch; phát hiện kịp thời các khó khăn, vướng mắc tham mưu cho BGH khắc phục kịp thời phù hợp với tình hình thực tế. Tổng hợp kết quả thực hiện kế hoạch theo từng hạng mục công việc và từng kỳ.
 • Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư và tham gia lập các dự án đầu tư. Lập và soát xét hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chủ trì tổ chức đấu thầu theo quy định. Tham gia vào tổ chuyên gia giúp việc đấu thầu; tham mưu cho BGH giải quyết mọi thủ tục có liên quan từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc đấu thầu.
 • Phân tích đánh giá kết quả việc thực hiện kế hoạch quý, năm trên cơ sở đó dự thảo báo cáo tổng kết kế hoạch quý, năm, rút ra những mặt mạnh, yếu, tìm nguyên nhân để phát huy, khắc phục.

2. Công tác thực hiện mua sắm, đầu tư

 • Thực hiện nhiệm vụ mua sắm đầu tư thiết bị theo quy định.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra, theo dõi và tham mưu giúp BGH về lĩnh vực quản lý mua sắm máy móc, thiết bị.
 • Thực hiện kế hoạch mua sắm vật tư hàng tháng. Phối hợp xây dựng định mức tiêu hao nguyên vật liệu thực hành phục vụ công tác giảng dạy.
 • Phối hợp với các phòng, khoa, tham mưu cho BGH xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa lớn.

Định hướng phát triển của đơn vị

Kế hoạch chiến lược của Phòng Kế hoạch - Vật tư nhằm phát triển hoạt động tài chính trường, được xây dựng trên cơ sở kế hoạch chiến lược của Trường với các mục tiêu cụ thể như sau:

 • Tăng cường các nguồn lực tài chính, cả về quy mô và cơ cấu.
 • Các nguồn lực tài chính của Trường được phân bổ hợp lý, sử dụng hiệu quả và đúng quy định, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cơ bản các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế và các hoạt động khác của nhà trường với quy mô ngày càng phát triển; hướng đến từng bước tăng cường cơ sở vật chất góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, đào tạo nguồn nhân lực; nâng cao thu nhập cho Cán bộ viên chức, phấn đấu đưa thu nhập của cán bộ cơ hữu của trường đạt mức cao hàng đầu tại Việt Nam.