Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

hiệu trưởng
TS. Phan Hồng Hải

Phó hiệu trưởng

PGS. TS. Huỳnh Trung Hiếu
PGS. TS. Đàm Sao Mai
TS. Nguyễn Xuân Hồng