Biểu mẫu đào tạo 27-09-2015

Sinh viên sử dụng những biểu mẫu tương ứng như trong hướng dẫn qui trình học vụ:

1. Đơn xin chuyển bậc đào tạo: tải về

2. Đơn xin chuyển ngành: tải về

3. Đơn xin chuyển điểm: tải về

4. Đơn xin nghỉ học tạm thời: tải về

5. Đơn xin nhập học trở lại (sau thời gian nghỉ học tạm thời): tải về

6. Đơn xin thôi học: tải về

7. Đơn xin chuyển cơ sở: tải về

8. Đơn xin chuyển trường: tải về

9. Đơn xin xét tốt nghiệp - Hệ tín chỉ: tải về

10. Đơn xin xét tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

11. Đơn xin phúc khảo Kết quả thi tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

12. Đơn xin thi lại tốt nghiệp - Hệ niên chế: tải về

13. Phiếu xóa học phần: tải về

14. Phiếu đề nghị chấm phúc khảo kết quả thi môn học: tải về

15. Đơn đăng ký học cùng lúc 2 chương trình: tải về

16. Đơn xin miễn giảm học phí: tải về

Hướng dẫn qui trình học vụ:

Tải về và Xem