Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng

Chính sách chất lượng của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh:

- Áp dụng cách tiếp cận tổng thể đối với hoạt động đảm bảo chất lượng thông qua việc lập kế hoạch theo định hướng thị trường và xây dựng chương trình đào tạo dựa trên xu hướng phát triển của nền kinh tế và các ngành nghề, nhu cầu của các bên liên quan và mối liên kết giữa thực tiễn ngành nghề và học thuật với Nhà trường;

- Liên tục cải thiện hoạt động đảm bảo chất lượng bằng cách tích cực thu hút sự tham gia của các bên liên quan và nắm bắt các công nghệ mới nhất cũng như các phương pháp giáo dục và nghiên cứu tốt nhất;

- Phát triển tập thể viên chức, người lao động có năng lực và tận tâm; kết hợp với hệ thống dạy và học hiệu quảnhằm tạo ra người học có đầy đủ các phẩm chất CARE để có thể đáp ứng được thách thức của việc làm trong tương lai;

- Triển khai hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn quốc gia, khu vực và quốc tế để hỗ trợ nỗ lực không ngừng nhằm duy trì chất lượng và thúc đẩy văn hóa chất lượng trong toàn trường.

Trích từ Quyết định số 966/QĐ-ĐHCN ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh