Biểu mẫu dành cho Người phản biện 30-08-2016

Các biểu mẫu dành cho Người phản biện của Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh (Tạp chí KHCN - IUH):

1. Phiếu phản biện Lần 1 và Lần 2: Tải về

2. Thư mời phản biện: Tải về

3. Phiếu đăng ký nhận phản biện Bài báo gửi đăng trên Tạp chí KHCN - IUH: Tại đây (ĐANG CẬP NHẬT)