Hướng dẫn và Biểu mẫu dành cho Tác giả 30-08-2016

Hướng dẫn và Biểu mẫu dành cho Tác giả gửi bài đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh:

1. Thể lệ gửi bài: Tải về

2. Bài báo mẫu và Hướng dẫn trình bày: Tải về

3. Phiếu chỉnh sửa bài báo theo yêu cầu của Phản biện: Tải về

4. Xác nhận bản quyền: Tải về