Thông báo V/v nhận bài báo gửi đăng trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ 06-03-2017

Ban biên tập Tạp chí trân trọng thông báo và kính mời cán bộ giảng viên, các nhà khoa học trong và ngoài Trường tham gia viết và gửi đăng bài trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ:

Tải về và Xem