Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu chiến lược

Tầm nhìn - Sứ mạng - Mục tiêu chiến lược

Logo_IUH
 

1. Tầm nhìn

Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo:

 • Trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam: đứng trong tốp 10 các trường đại học trong nước;
 • Tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng: các chương trình đào tạo được tiếp cận theo hướng ứng dụng, đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của xã hội;
 • Chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo: phát triển ý tưởng mới, cải tiến, sáng tạo trong lĩnh vực chuyển giao công nghệ, ươm mầm doanh nghiệp, hợp tác và thương mại hóa sản phẩm khoa học.

2. Sứ mạng

Cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có năng lực, phẩm chất và hội nhập quốc tế nhằm đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước:
 • Nguồn nhân lực chất lượng cao: có trình độ chuyên môn đạt chuẩn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của xã hội, có năng lực tư duy sáng tạo và năng lực khởi nghiệp;
 • Có năng lực, phẩm chất: có đạo đức, có lòng nhân ái; luôn có tinh thần đam mê, nghiên cứu, học hỏi; có tư duy logic chặt chẽ, có sáng kiến đột phá, làm việc an toàn, có tinh thần hợp tác; có thái độ, tác phong làm việc tốt, trách nhiệm với công việc;
 • Hội nhập quốc tế: có khả năng thích ứng trong môi trường quốc tế; có kiến thức ngoại ngữ và công nghệ thông tin để tiếp cận nhanh tri thức, công nghệ hiện đại trong khu vực và thế giới;
 • Đóng góp cho sự phát triển của đất nước: nguồn nhân lực chất lượng cao sẽ làm tăng năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế; làm giàu cho đời sống tri thức và kinh tế cũng như hoạt động nghề nghiệp, thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

3. Mục tiêu chung

Xây dựng công nghệ quản lý hiện đại, hoàn thành cơ bản các điều kiện đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đóng góp cho xã hội, tạo ra giá trị thực tiễn và hiệu quả từ hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế.

Tiên phong trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng; tạo môi trường học tập và làm việc thu hút người học và giảng viên có năng lực và trình độ cao; phát triển bền vững trên cơ sở tự chủ tài chính.

Để đạt được mục tiêu chung, Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đã đặt ra các mục tiêu như sau:

 • Tiên phong trong các lĩnh vực giáo dục, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ: tăng chất lượng người học tốt nghiệp; nâng cao tỷ lệ có việc làm và vị trí việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; tăng cường quốc tế hóa các chương trình đào tạo; nâng cao chất lượng chương trình đào tạo để đáp ứng yêu cầu của các tổ chức đảm bảo chất lượng; tăng cường hợp tác với các tổ chức trong việc tuyển dụng người học tốt nghiệp; tăng chất lượng các công trình nghiên cứu công bố trong nước và quốc tế; thực thi các chính sách hỗ trợ hợp tác nghiên cứu trong nước và quốc tế; thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ;
 • Thúc đẩy kết nối phục vụ cộng đồng: mở rộng các hoạt động của công dân tích cực trong kết nối cộng đồng; đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp; khuyến khích người học, viên chức và người lao động tham gia các hoạt động phục vụ cộng đồng; khai thác các phương tiện truyền thông một cách hiệu quả; phát triển năng lực đội ngũ làm truyền thông;
 • Xây dựng cơ sở giáo dục hiện đại: phát triển cơ sở hạ tầng cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu; tạo ra nhiều hoạt động ngoại khóa sôi động ngay trong khuôn viên Nhà trường; xây dựng khuôn viên xanh và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin tiên tiến; phát triển hệ thống học tập trực tuyến hiệu quả;
 • Thu hút nguồn lực chất lượng cao trong và ngoài nước: duy trì được đội ngũ giảng viên có năng lực; có cơ chế đãi ngộ phù hợp; tuyển dụng và tìm kiếm nhân sự chất lượng cao; đa dạng hóa hình thức tuyển dụng; tăng cường phát triển năng lực nhân sự; thực hiện bố trí công việc phù hợp; cải thiện môi trường làm việc; nâng cao thu nhập của viên chức, người lao động;
 • Đầu tư và thu nhập ổn định, bền vững: tăng doanh thu thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và các tài nguyên khác; đầu tư hợp lý cho nguồn nhân lực, đào tạo và nghiên cứu, hoạt động phục vụ cộng đồng và nâng cao chất lượng cuộc sống người học; duy trì khoản dự phòng; tăng cường ngân sách cho kế hoạch đảm bảo hoạt động liên tục.

Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Trích từ Quyết định số 966/QĐ-ĐHCN ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh