Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

Phòng Tổ chức - Hành chính 01-09-2015

Website: PTCHC.Iuh.edu.vn

Tên đơn vị: PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH
Tên tiếng Anh: Office of Human Resources and Administration

Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở phòng Tổ chức – Hành chánh, Trường Công nhân Kỹ thuật 4 và Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Cao đẳng Công nghiệp IV vào ngày 11 tháng 01 năm 2005 theo Quyết định số 06/QĐ-TCHC. Phòng Tổ chức – Hành chính, Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị có quá trình hình thành và phát triển ổn định gắn liền với truyền thống hơn 60 năm hình thành và phát triển của Nhà trường.

Chức năng
- Tham mưu Hiệu trưởng quản lý, quy hoạch, kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên và nhân viên; thực hiện đúng các chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với VC, NLĐ trong Trường.

Nhiệm vụ:
- Công tác Tổ chức – Cán bộ: Tham mưu Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự; đề xuất với Hiệu trưởng về công tác cán bộ, kế hoạch tuyển dụng lao động, kế hoạch sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đề bạt đối với công chức, viên chức theo đúng tiêu chuẩn qui định; giải quyết chế độ chính sách, làm thủ tục xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với viên chức, người lao động theo qui định.
- Công tác Hành chính – Tổng hợp: Gắn kết và điều phối hoạt động của các đơn vị trực thuộc Trường theo chỉ đạo của Ban giám hiệu; Làm lịch công tác; Tiếp nhận, phát hành các loại công văn, giấy tờ đến và đi; Tiếp nhận và phân phối bưu phẩm, thư từ cho VC, GV, NLĐ và SVHV. Cấp giấy chứng nhận VC, GV, NLĐ, giấy giới thiệu, giấy đi đường; Quản lý, điều động, sử dụng các phương tiện vận tải trong toàn trường; Báo cáo thống kê, sơ kết, tổng kết các nhiệm vụ công tác của Nhà trường.
- Công tác Bảo vệ chính trị nội bộ: Thực hiện công tác an ninh chính trị và bảo vệ nội bộ, tự vệ và quốc phòng, an toàn lao động, PCCC; Giải quyết các công việc đối nội và đối ngoại của Nhà trường; Chăm lo điều kiện làm việc và phục vụ lãnh đạo Nhà trường.
- Công tác Văn thư – Lưu trữ: Quản lý, sử dụng con dấu của Nhà trường theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác quản lý và lưu trữ văn bản đến, văn bản đi theo quy định của Nhà nước về văn thư lưu trữ; Quản lý hồ sơ lý lịch VC-NLĐ; Lưu trữ bảo mật hồ sơ, nội dung công tác tổ chức cán bộ; Quản lý và lưu trữ Quyết định, thông báo và tất cả các loại giấy tờ khác có liên quan.
- Công tác phục vụ khánh tiết, lễ tân, ngoại giao: Đón tiếp các đoàn công tác, khách mời đến làm việc với Nhà trường; Chuẩn bị, phục vụ các hội nghị, hội thảo, liên hoan họp mặt và cuộc họp của Ban giám hiệu.

Thông tin liên hệ:

-    Văn phòng: Phòng Tổ chức - Hành chính
-    Địa chỉ: Nhà E, Trường ĐHCN TP.HCM (Số 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh)
-    Điện thoại: 0283.8940390 – 119
-    Fax: 0283.8946268
-    Email: ptchc@iuh.edu.vn