Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục

Nhà trường hướng đến đào tạo người học trở thành những người có đầy đủ phẩm chất CARE, phù hợp với tầm nhìn, sứ mạng và giá trị cốt lõi của Trường. Những phẩm chất của người học mà Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn người học đạt được trong quá trình tham gia học tập tại Trường.

Compassionate Leader - một nhà lãnh đạo nhạy bén

 • Có lòng nhân ái, cảm thông và đạo đức trong lãnh đạo;
 • Có khả năng làm việc theo nhóm và hợp tác hiệu quả;
 • Có kỹ năng quản lý và giao tiếp trong việc lãnh đạo các nhóm;
 • Tự tin và tôn trọng người khác.

Avid Lifelong Learner - một người không ngừng học tập tích cực

 • Có sự tò mò, ham học hỏi và tinh thần học tập suốt đời;
 • Có tư duy cởi mở và dễ tiếp thu những ý tưởng, khái niệm, kiến thức mới;

Rational Thinker - một người có suy nghĩ thấu đáo, hợp lý

 • Có tư duy phản biện trong việc phân tích các dữ kiện và các lựa chọn trước khi đưa ra đánh giá;
 • Phân tích và giải quyết vấn đề một cách hợp lý và có hệ thống.

Enterprising Innovator - một nhà cải cách trong hoạt động kinh doanh

 • Có tư duy và sự tháo vát trong kinh doanh;
 • Có sự sáng tạo và đổi mới trong việc đưa ra các ý tưởng và giải quyết các vấn đề trong thực tế;
 • Xác định cơ hội và chấp nhận các rủi ro có thể kiểm soát được.

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích bồi dưỡng người học có được các phẩm chất CARE, chuẩn bị cho người học hành trang bước vào cuộc sống và thế giới việc làm trong tương lai.

Triết lý này giúp rèn luyện người học trong việc áp dụng và nâng cao tri thức thông qua việc trải nghiệm thực tế, học tập một cách tích cực và nghiên cứu ứng dụng để đáp ứng nhu cầu của các bên liên quan và xã hội. Cộng đồng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh sống trong việc chuyển đổi tư duy và làm giàu thêm đời sống tri thức - kinh tế, các hoạt động nghề nghiệp của người học và các bên liên quan bằng cách phục vụ cộng đồng và đóng góp vào sự tiến bộ của xã hội:

 • Các phẩm chất CARE: bồi dưỡng để người học trở thành nhà lãnh đạo nhân ái, luôn thể hiện tinh thần ham học hỏi, người có tư duy logic chặt chẽ và có sáng kiến đột phá trong công việc;
 • Áp dụng và nâng cao tri thức: các chương trình đào tạo được thiết kế để đảm bảo sự phù hợp và tính cập nhật, có xem xét xu hướng phát triển của các ngành nghề và nhu cầu của các bên liên quan, sử dụng mô hình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế.
 • Chuẩn bị cho cuộc sống và tương lai của công việc: tạo điều kiện cho người học tham gia vào môi trường thực tế và thế giới việc làm thông qua thực tập, dự án, nghiên cứu ứng dụng, thí nghiệm, học tập tích cực và phục vụ cộng đồng. Trang bị cho người học các kỹ năng cần thiết như tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, tinh thần đổi mới, kỹ năng giao tiếp và quản lý, lòng nhân ái và tư duy khởi nghiệp.

Chuyển đổi tư duy, làm giàu cho đời sống tri thức - kinh tế và hoạt động nghề nghiệp thông qua các dịch vụ cộng đồng và đóng góp cho xã hội cũng như nền kinh tế thông qua nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao công nghệ vì một nền kinh tế bền vững với mức sống cao hơn.

Trích từ Quyết định số 966/QĐ-ĐHCN ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên bản Tiếng Anh (English version)