Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Phương châm hoạt động

Phương châm hoạt động

Đổi mới tư duy, làm giàu thêm tri thức - đời sống” là phương châm hoạt động của Trường Đại học Công nghiệp TP. HCM nhằm đạt được mục tiêu, tầm nhìn và sứ mạng của Nhà trường.

Chuyển đổi tư duy của người học, người học tốt nghiệp và viên chức, người lao động thông qua hoạt động đào tạo và nghiên cứu ứng dụng có chất lượng để làm phong phú thêm đời sống của người dân và các hoạt động nghề nghiệp tại Việt Nam vì một nền kinh tế bền vững và có mức sống cao hơn. Các hoạt động nghề nghiệp bao gồm nghề nghiệp của một cá thể, một ngành nghề, bất kỳ hoạt động thương mại, thương vụ hoặc xây dựng và vận hành doanh nghiệp.

Trích từ Quyết định số 966/QĐ-ĐHCN ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên bản Tiếng Anh (English version)