Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi

Với mục tiêu và tầm nhìn trở thành Trường đại học hàng đầu của Việt Nam, tiên phong trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo; giá trị cốt lõi Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh được đúc kết: “Đổi mới - Đoàn kết - Nhân văn”.

  • Đổi mới: liên tục tìm kiếm những cách làm mới và tốt hơn, sáng tạo, đổi mới và dám nghĩ, dám làm để thử những điều mới và tạo cơ hội để cải tiến và đạt đến tầm cao mới.
  • Đoàn kết: chịu trách nhiệm và làm chủ, đồng thời phối hợp làm việc với tất cả các đơn vị và các bên liên quan để khai thác triệt để các nguồn lực và năng lực cũng như sử dụng và triển khai hiệu quả chúng.
  • Nhân văn: đối xử với từng cá nhân và tập thể bằng lòng nhân ái, vị tha, công bằng, công tâm và hướng đến phát triển tiềm năng và hiện thực hóa nguyện vọng; làm việc chuyên nghiệp và đạo đức cũng như phục vụ và đóng góp cho cộng đồng với tư cách là một công dân có trách nhiệm.

Trích từ Quyết định số 966/QĐ-ĐHCN ngày 20/7/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Phiên bản Tiếng Anh (English version)