NHÀ XUẤT BẢN

Cơ cấu tổ chức Nhà xuất bản Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh 01-12-2015

1. Quyền Giám đốc:

    Thạc sĩ Trương Ngọc Thơi
    Điện thoại: 083.8940390 - 800