THÔNG BÁO

Thông báo v/v xét học bổng Quỹ Chung một tấm lòng cho sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh 08-09-2023