THÔNG BÁO

Thông báo v/v triển khai Hội nghị Khoa học trẻ lần thứ 5 - năm 2023 chủ đề "Tri thức trẻ trong kỷ nguyên số" 13-03-2023