THÔNG BÁO

Thông báo v/v tham gia Bảo hiểm y tế tháng 10, 11, 12 năm 2023 đối với sinh viên nhập học năm học 2023 - 2024 31-08-2023