THÔNG BÁO

Thông báo v/v sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế tháng 10, 11, 12 năm 2022 đối với sinh viên nhập học năm học 2022 - 2023 15-09-2022