THÔNG BÁO

Thông báo v/v cấp phát chứng chỉ Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục Thể chất cho sinh viên đại học khóa 14 và các khóa đại học, cao đẳng trở về trước 31-08-2022