THÔNG BÁO

Kế hoạch khám sức khoẻ cho sinh viên khoá mới nhập học (K18) năm học 2022 - 2023 31-10-2022