THÔNG BÁO

Giấy chứng nhận IUH là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA) 22-03-2017

Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):

Tải về và Xem