BA CÔNG KHAI

Ba công khai Năm học 2017-2018 19-10-2018

1. Công văn báo cáo thực hiện Quy chế công khai năm học 2017 - 2018: xem chi tiết
2. Công khai cam kết chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: xem chi tiết
3. Công khai thông tin về quy mô đào tạo hiện tại, Công khai thông tin về sinh viên tốt nghiệp: xem chi tiết
4. Công khai thông tin chất lượng đào tạo thực tế của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018:

4.1 Khoa Công nghệ động lực
4.2 Khoa Công nghệ thông tin
4.3 Khoa Ngoại Ngữ
4.4 Khoa Luật
4.5 Khoa Kế toán kiểm toán
4.6 Khoa Tài chính ngân hàng
4.7 Khoa Thương mại du lịch
4.8 Khoa Quản trị kinh doanh
4.9 Khoa Công nghệ may - Thời trang
4.10 Khoa Công nghệ cơ khí
4.11 Khoa Công nghệ nhiệt lạnh
4.12 Khoa Công nghệ hóa học
4.13 Khoa Công nghệ điện
4.14 Khoa Công nghệ điện tử
4.15 Khoa Xây dựng
4.16 Viện Khoa học công nghệ và quản lý môi trường
4.17 Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm

5. Công khai thông tin cơ sở vật chất của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: xem chi tiết
6. Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: xem chi tiết
7. Công khai thông tin về Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018: xem chi tiết
8. Công khai về thông tin giáo trình, tài liệu tham khảo do cơ sở giáo dục tổ chức  biên soạn: xem chi tiết
9. Công khai thông tin về đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp: xem chi tiết
10. Công khai thông tin đào tạo theo đơn đặt hàng của nhà nước, địa phương, doanh nghiệp: xem chi tiết