BA CÔNG KHAI

Ba công khai Năm học 2015-2016 10-09-2016


Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công khai những thông tin theo quy định như sau:
1 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
2 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
3 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
4 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
5 - Ngành Khoa học máy tính và công nghệ thông tin
6 - Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
7 - Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
8 - Ngành Thương mại điện tử
9 - Ngành Quản trị marketing
10 - Ngành Quản trị kinh doanh
11 - Ngành Công nghệ kỹ thuật nhiệt
12 - Ngành Tài chính - Ngân hàng
13 - Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
14 - Ngành Công nghệ may
15 - Ngành Ngôn ngữ Anh
16 - Ngành Kế toán
17 - Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
18 - Ngành Công nghệ sinh học
19 - Ngành Công nghệ thực phẩm