BA CÔNG KHAI

Ba công khai Năm học 2014-2015 01-12-2014

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân và công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17 tháng 10 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công khai năm học 2014 – 2015, Trường Đại học Công nghiệp TPHCM công khai những thông tin theo quy định như sau (bấm vào link để tải về):

- Một số thông tin công khai của cơ sở giáo dục đại học năm học 2014-2015

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế

- Công khai cơ sở vật chất

Công khai thông tin về đội ngũ giảng viên cơ hữu

- Công khai tài chính

- Công khai cam kết chất lượng đào tạo:
         
1 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
          2 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
          3 - Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông
          4 - Ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí
          5 - Ngành Khoa học máy tính và công nghệ thông tin
          6- Ngành Quản lý tài nguyên và môi trường
          7- Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
          8- Thương mại điện tử
          9- Quản trị marketing

          10- Quản trị kinh doanh
          11- Công nghệ kỹ thuật nhiệt
          12 Ngành Tài chính - Ngân hàng
          13- Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
          14 - Ngành Công nghệ may

          15- Ngành Ngôn ngữ Anh
          16- Ngành Kế toán
          17- Ngành Công nghệ kỹ thuật hóa học
          18- Ngành Công nghệ sinh học
          19- Ngành Công nghệ thực phẩm