Giấy chứng nhận IUH là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA) | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Giấy chứng nhận IUH là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA) 22-03-2017

Giấy chứng nhận Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh là thành viên của ASEAN UNIVERSITY NETWORK (AUN-QA):

Tải về và Xem