Các Phân hiệu và Cơ sở

Phân hiệuQUẢNG NGÃI

Cơ sởTHANH HÓA

Hình ảnh hoạt động

BAN GIÁM HIỆU

BAN GIÁM HIỆU

Hiệu trưởng

hiệu trưởng
TS. Nguyễn Thiên Tuế

Phó hiệu trưởng

hiệu phó
TS. Nguyễn Chí Hiếu
hiệu phó
PGS-TS. Lê Văn Tán
hiệu phó
TS. Phan Hồng Hải