Doanh nghiệp tặng trường thiết bị và giáo trình thí nghiệm | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Doanh nghiệp tặng trường thiết bị và giáo trình thí nghiệm 09-10-2015

Nguồn: tuoitre