The campuses of IUH

IUH Quang Ngai Campus

IUH Quang Ngai Campus

Website: iuh.edu.vn/QuangNgai

Official name: Phân hiệu Quảng Ngãi - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM
English name: IUH Quang Ngai Campus
Abbreviated name:
Slogan:

Address: 38 Nguyen Du, Le Hong Phong Ward, Quang Ngai City - 938 Quang Trung, Quang Ngai City, Viet Nam
Phone: (055) 6250075, (055) 3713858 - Fax: (055) 3713858

QN

QN

QN