Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2018 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

THÔNG BÁO

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2018 25-05-2018

Thông báo kế hoạch nghỉ hè năm 2018:

Tải về và Xem