Thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

SINH VIÊN

Thông báo kế hoạch thi và xét tốt nghiệp tháng 12 năm 2017 03-10-2017