Thông báo kế hoạch lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017 | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

SINH VIÊN

Thông báo kế hoạch lễ phát bằng tốt nghiệp năm 2017 11-10-2017