TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

Báo cáo tự đánh giá 20-12-2015

Báo cáo tự đánh giá để đăng ký kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học - Trường Đại học Công nghiệp Tp. Hồ Chí Minh:

Tải về