300 tỷ đồng xây dựng Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tại Quảng Ngãi | IUH - Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM

TUYÊN DƯƠNG

MÔ HÌNH ĐÀO TẠO KOSEN

Kỹ sư thực hành

Chất lượng cao

300 tỷ đồng xây dựng Phân hiệu Trường ĐH Công nghiệp TPHCM tại Quảng Ngãi 07-10-2015

Nguồn: sggp