iuh
Chuyên trang đào tạo
Những Thủ Tục Giải Quyết Yêu Cầu Của Học Sinh Sinh Viên  (23-06-2014)

- Quy trình xử lý học vụ (Download file)

- Các mẫu đơn yêu cầu xử lý:

 1 - Đơn xin chuyển bậc đào tạo (Download file)

 2 - Đơn xin chuyển cơ sở (Download file)

 3 - Đơn xin chuyển trường (Download file)

 4 - Đơn xin chuyển ngành (Download file)

 5 - Đơn xin nghỉ học tạm thời (Download file)

 6 - Đơn xin nhập học trở lại - sau thời gian nghỉ học tạm thời (Download file)

 7 - Đơn xin thôi học (Download file)

 8 - Mẫu giải quyết các yêu cầu khác (Download file)