iuh
Chuyên trang đào tạo
Những Thủ Tục Giải Quyết Yêu Cầu Của Học Sinh Sinh Viên  (23-06-2014)
Bao gồm các thủ tục Bảo Lưu Kết Quả Học Tập - Xin Thôi Học - Chỉnh sửa thông tin sinh viên - Chuyển ngành và chuyển cơ sở, ...

Xem tiếp
Đơn Xin Chuyển Điểm  (25-02-2014)
 Download file

Xem tiếp
Phiếu xoá học phần  (06-04-2011)
PHIEU XOA HOC PHAN.doc

Xem tiếp