iuh
Chuyên trang đào tạo
Tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019  (12-01-2018)
 Tiến độ đào tạo năm học 2018 - 2019
Xem tiếp
Quy chế học vụ năm học 2017  (27-12-2017)
 Quy chế học vụ năm học 2017

(tải file)

Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (21-11-2017)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp
Về việc xét học bổng đối với sinh viên  (24-04-2017)
Về việc xét học bổng đối với sinh viên theo học chế tín chỉ

Về việc xét học bổng đối với sinh viên hệ cao đẳng nghề

Xem tiếp
Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học  (17-03-2017)
 Về việc điều chỉnh chuẩn đầu ra tin học

Xem tiếp
Tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018  (15-02-2017)
Tiến độ đào tạo năm học 2017 - 2018 (tải file)
Xem tiếp
Thời hạn học tập tại trường  (09-12-2016)
 Thông báo thời hạn học tập tại trường của sinh viên trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh

Xem tiếp